Privacyreglement Kraamzorg De Kleine Zeeuw

1. Toelichting op het Reglement

Kraamzorg de Kleine Zeeuw mag de gegevens die jij aan haar verstrekt niet zonder meer verwerken. De Privacywetgeving is bedoeld om de privacy van personen te beschermen. Door deze wetgeving wordt het toegestane gebruik van jouw persoonsgegevens door anderen beperkt. Op grond van deze wet heeft Kraamzorg de Kleine Zeeuw de plicht om haar klanten:
• op de hoogte te stellen van de wijze waarop en het doel waarmee gegevens door Kraamzorg de Kleine Zeeuw worden verwerkt;
• te melden wie de gegevens kunnen inzien;
• voor het verwerken van bepaalde gegevens toestemming te vragen.

Kraamzorg de Kleine Zeeuw vindt jouw privacy belangrijk.
Daarom geeft Kraamzorg de Kleine Zeeuw in dit Reglement een toelichting op hoe zij met jouw gegevens omgaat,
wat het doel is van het gebruik daarvan en voor de verwerking van welke gegevens Kraamzorg de Kleine Zeeuw expliciet om jouw toestemming moet vragen.

2. De persoonsgegevens die Kraamzorg de Kleine Zeeuw gebruikt en het doel van het gebruik dat

Kraamzorg de Kleine Zeeuw verwerkt (mogelijk) jouw persoonsgegevens als je klant wordt of bent van Kraamzorg de Kleine Zeeuw of via het contactformulier contact met mij opneemt. Kraamzorg de Kleine Zeeuw verzamelt jouw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, IP-adres en jouw BSN-nummer. Daarnaast houdt Kraamzorg de Kleine Zeeuw temperatuurlijsten van je bij.
Deze gegevens stellen mij in staat om:
• de overeenkomst die klanten met Kraamzorg de Kleine Zeeuw sluiten financieel en administratief te kunnen afhandelen;
• mijn dienstverlening te kunnen leveren;
• klanten of geïnteresseerden te kunnen bereiken als dat nodig is;
• om mijn dienstverlening verder te ontwikkelen/te optimaliseren.

3. Verstrekking persoonsgegevens aan derden

Kraamzorg de Kleine Zeeuw verstrekt geen persoonsgegevens aan personen of bedrijven buiten Kraamzorg de Kleine Zeeuw , tenzij:
• dat verplicht is door een wettelijk voorschrift;
• dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die Kraamzorg de Kleine Zeeuw met jou heeft gesloten;
• je daarvoor toestemming hebt gegeven.

4. Plichten/beveiligde toegang/geheimhouding/bewaartermijn

Kraamzorg de Kleine Zeeuw verwerkt jouw persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig de wet.
Dit houdt (onder meer) in dat de gegevens alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor ze verkregen worden en op een behoorlijke/zorgvuldige wijze overeenkomstig de wet en dit Reglement.
• jouw persoonsgegevens kunnen enkel en alleen door mij Kraamzorg de Kleine Zeeuw worden ingezien, tenzij in dit Reglement anders is bepaald.
Al jouw persoonsgegevens worden door Kraamzorg de Kleine Zeeuw beveiligd tegen onbevoegde toegang. De beveiliging bestaat:
• uit het hebben van een persoonlijk wachtwoord om in te loggen in het digitale systeem.
• Ik Kraamzorg de Kleine Zeeuw heb een geheimhoudingsplicht ten aanzien van alle aan Kraamzorg de Kleine Zeeuw verstrekte persoonsgegevens;
• Kraamzorg de Kleine Zeeuw heeft technische maatregelen genomen om het door haar gebruikte systeem te beveiligen tegen inbreuken van buitenaf overeenkomstig de wet;
• jouw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor een goede administratie.

Kraamzorg de Kleine Zeeuw hanteert een termijn van twee jaar na de laatste aankoop/bestelling/factuur, waarna de gegevens vernietigd worden. De wet kan een andere bewaartermijn voorschrijven. Als dat zo is zal Kraamzorg de Kleine Zeeuw zich aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden.

5. Jouw rechten als betrokkene

• recht op informatie: het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van jou verwerkt worden en met welk doel;
• inzagerecht: het recht op inzage en afschrift van die gegevens voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad;
• het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn (recht op correctie en verwijdering). Aan het recht om (gedeeltelijke) verwijdering van jouw gegevens te vragen, kan alleen tegemoet gekomen worden als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens niet op grond van een wettelijke regeling bewaard dienen te blijven;
• het recht van verzet: het recht om je in bepaalde gevallen tegen de verwerking van jouw gegevens te verzetten.

Als je gebruik wilt maken van jouw rechten, dan kun je dit per email bij Info@kraamzorgdekleinezeeuw.nl aangeven.
Als jouw verzoek wordt afgewezen wordt aan jou uitgelegd waarom. Een reden kan zijn dat jouw dossier informatie bevat die van belang is of kan zijn voor anderen.

Je ontvangt binnen één maand na ontvangst van jouw verzoek bericht van Kraamzorg de Kleine Zeeuw.
Ook als je een klacht hebt over de wijze van verwerking van jouw persoonsgegevens kun je contact met Kraamzorg de Kleine Zeeuw opnemen en probeert Kraamzorg de Kleine Zeeuw er samen met jou uit te komen. Heb je een (andere) opmerking/vraag/suggestie? Ook daarvoor kunt je schriftelijk contact met mij opnemen.

Uiteraard zal Kraamzorg de Kleine Zeeuw ook met de in dit verband verstrekte persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig omgaan. Mijn actuele contactgegevens zijn te vinden op de website van Kraamzorg de Kleine Zeeuw.

Privacyreglement Kraamzorg de Kleine Zeeuw versie januari 2023